Nees-veterinary tshuaj

  • banner 1
  • bnawj 2
  • banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
Hauv qab no yog cov tshuaj veterinary uas yuav raug sau raunees.Cov tshuaj no rauhorsetuaj txawvmuaj nuj nqi, suav nrogtshuaj tiv thaiv kab mob, tshuaj noj khoom haus ntxiv, thiab lwm yam, cov khoom nrov yog0.4%siv ivermectingel wormer syringe, 2.5% albendazole ncua kev kawm ntawv, 10% dextran hlau txhaj tshuajthiab lwm yam.