Aquatic-veterinary tshuaj

  • banner 1
  • bnawj 2
  • banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
Hauv qab no yog cov tshuaj veterinary uas yuav raug sau raudej.Cov tshuaj no rauntsestuaj nyob rau hauv ntau hom tshuaj, nrog rautov, hmoovthiab lwm yam, cov khoom nrov yog10% florfenicol hmoov rau ntses, 0.5% diclazuril hmoov, 10% enrofloxacin hmoov, compound sulfamethazine hmoov, 10% povidone idoine tov,thiab lwm yam.